Servisní služby FAKRO

Reklamačné postupy

Vážení zákazníci,

v prípade reklamácie postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Nahlásenie reklamácie

Reklamáciu môžete nahlásiť dvoma spôsobmi:

 1. písomne na e-mail : servis@anavek.sk 
 2. alebo elektronicky pomocou servisného hlásenia. (v príprave)

Nevyhnutné podklady k reklamácii:

 • výrobné číslo výrobku (údaje z identifikačného štítku),
 • presný popis závady,
 • fotodokumentácia poškodenia,
 • adresa montáže, kontaktná osoba, tel. číslo,
 • sken faktúry (na vyžiadanie - na určenie dátumu nákupu).
 

Záručné termíny pre uplatnenie reklamácie

(Netýka sa tovar s poškodeným obalom alebo skrytých chýb zistených po rozbalení.)

 • 10 rokov od dátumu nákupu na strešné okná vr. lemovanie
 • 5 rokov od dátumu nákupu na strešné výlezy vr. lemovanie
 • 3 roky od dátumu nákupu na podkrovné schody
 • 2 roky od dátumu nákupu na vnútorné a vonkajšie doplnky, prvky elektrického ovládania

Viac informácií nájdete tu.

Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Výrobné čísla výrobkov

Identifikační štítek okna

Výrobné číslo okná - uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom na vnútornej strane krídla, v pravom hornom rohu (dostupné po otvorení okna).

 

Identifikační štítek schodů

Výrobné číslo schodov - uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom na vnútornej strane prednej, kratšej časti skrinky podkrovných schodov (v ľavom hornom rohu).

 

Možné prípady reklamácií

Nenamontovaný výrobok

1. Poškodený obal

 • Zásielku je nutné skontrolovať pri prevzatí. V prípade poškodenia je nutný zápis do prepravného listu - prevzaté s výstrahou - a stručný popis poškodenia. Poškodenú zásielku je nutné nahlásiť na e-mail servis@anavek.sk s popisom situácie, dodaním skenu prepravného listu a fotografie celej palety / balíka a tiež detailu poškodenia.
 • Ak je poškodenie zásielky zistené až po odchode prepravnej služby, je nutné nahlásiť ho do 3 pracovných dní, do 14. hod., Na e-mail servis@anavek.sk, aby bolo možné uplatniť poškodenie u prepravcu.
 • Následne prepravca stiahne poškodený tovar späť na distribučný sklad FAKRO.
 • Informácie pre distribútorov: Akonáhle dopravca vyzdvihne poškodený kus, je nutné zaslať žiadosť o dobropis na e-mail objednavky@anavek.sk s uvedením čísla faktúry / DL. Po dodaní poškodeného tovar späť na náš sklad bude vystavený dobropis k pôvodnej faktúre.
 • Po uplynutí trojdňovej lehoty už nie je možné reklamáciu u prepravcu uplatniť. Reklamácia tovaru s poškodeným obalom bude automaticky zamietnutá.

2. Nepoškodený obal

2.1 Výrazné poškodenie

 • Nutné nahlásiť na e-mail servis@anavek.sk ihneď po rozbalení vrátane nasnímania fotodokumentácie nenamontovaného tovaru.
 • Reklamáciu vyhodnotí servisný technik FAKRO podľa zaslanej fotodokumentácie alebo po osobnej kontrole.
 • V urgentných prípadoch, kedy je nutné namontovať poškodený tovar (napr. diera v streche), je nutná konzultácia so servisným technikom FAKRO (po skoršom dodaní fotodokumentácie nenamontovaných tovaru).
 • Tieto výnimočné prípady posúdi servisný technik FAKRO a navrhne riešenie reklamácie. (Tel. č. Na servisnej techniky podla regiónu na vyžiadanie.)
 • Reklamácia bude vybavená výmenou poškodeného dielu alebo výmenou výrobku - podľa rozhodnutia servisu FAKRO.

2.2 Drobné poškodenie

 • Výrobok je možné namontovať.
 • Oprava servisným technikom FAKRO alebo po dohovore iba dodanie náhradného dielu (v rámci záruky) na uvedenú adresu.
 • Niektoré náhradné diely má servisný technik skladom, niektoré je potrebné objednať vo výrobnom závode na základe výrobného čísla výrobku.
 • Oprava servisným technikom FAKRO do 30 dní od dodania podkladov.

Namontovaný výrobok

 • Reklamáciu vyhodnotí servisný technik FAKRO - prvotné vyhodnotenie podľa zaslanej fotodokumentácie alebo na základe osobnej kontroly výrobku.
 • Ak je urobená fotodokumentácia dostatočná k uznaniu reklamácie, bude reklamácia potvrdená e-mailom vrátane informácie o ďalšom postupe.
 • V prípadoch, keď zaslaná fotodokumentácie nie je dostatočne zrejmá, reklamáciu osobne posúdi na mieste servisný technik FAKRO a určí ďalší postup.

Možné výsledky reklamácií

 1. Zamietnutie reklamácie (napr. z dôvodu zlej montáže, neskorého nahlásenie poškodenej zásielky a pod.)
 2. Uznanie reklamácie - oprava výrobku na mieste
 3. Uznanie reklamácie s nutnosťou objednania náhradných dielu - oprava výrobku na mieste až po dodaní náhradných dielov

 

Pozáručný servis/ Predej náhradných dielov

 • Požiadavka na pozáručnú opravu alebo dopyt náhradných dielov je nutné zaslať na email servis@anavek.sk, s uvedením výrobného čísla výrobku, fotografií poškodenia / náhradného dielu, popisu poškodenia, adresy a tel. kontaktu.
 • V prípade nejasností Vám bude zaslaný nákres výrobku s rozpisom náhradných dielov pre určenie poškodenej súčasti.
 • O ďalšom postupe budete informovaní e-mailom (cenová ponuka, termín dodania atď.).

Renovácia výrobkov

Dopyt na renováciu výrobku zasielajte na e-mail servis@anavek.sk, s uvedením čísiel výrobku a popisu, o aký servisný úkon sa má jednať, presnú adresu a tel. kontakt.
Žiadny platený servis nie je realizovaný bez písomného potvrdenia cenovej ponuky zákazníkom.

 

Upozornenie

Pre zaručenie kompatibility náhradných dielov s výrobkom je nutné vždy uviesť nasledujúce údaje:

 • výrobné číslo z identifikačného štítku výrobku (podrobnosti tu),
 • číslo nahradného dielu z rozpisu dielov (nákresu),
 • popr. doložiť doklad o kúpe.

V prípade neuvedenia týchto údajov, budú dodané náhradné diely pre najnovšie modely výrobkov.

Zákazník (odberateľ) sa zároveň zaväzuje dostaviť sa v dohodnutý termín na miesto výkonu servisného zásahu.

Odberateľ je povinný zabezpečiť majetok takým spôsobom, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu (zašpineniu a poškodeniu podláh, kobercov atď.) Z dôvodu použitia pracovnej obuvi pri výkone práce.

Odberateľ je tiež povinný umožniť servisnému technikovi priamy prístup k výrobkom namontovaným vo väčšej výške ako 2 m od podlahy (pomocou rebríka, plošiny a pod.) A tiež k výrobkom, na ktoré nie je prístup zvnútra miestnosti, zvlášť k neotváravým oknám a svetlíkom, a to vo zmysle predpisov BOZP.

Odberateľ sa zaväzuje všetko riadne pripraviť do termínu príchodu servisného technika. Pokiaľ nebude zaistený prístup k výrobku alebo stavba nebude riadne pripravená pre servisný zásah.

Odberateľ sa tiež zaväzuje uhradiť v plnej výške výjazd servisného technika a servisné práce aj v prípade neoprávnenej reklamácie.

Odberateľ sa najmä zaväzuje tovar  alebo službu riadne prevziať a včas zaplatiť.

Dodávateľ sa najmä zaväzuje tovar alebo službu dodať v čase a kvalite deklarovanej či dohodnutej.

Odberateľ prehlasuje, že si pozorne prečítal vyššie uvedené upozornenia a bez výhrad s nimi súhlasí.