Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov informujú o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, na aké účely a akým spôsobom ich využívame, kto sme a aké sú Vaše práva. Tento text slúži na odovzdanie informácií, o ktorých sa hovorí v čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len "nariadenie", ktoré je v platnosti od 25. mája 2018.

Nižšie uvedené informácie sú veľmi dôležité, preto sa starostlivo zoznámte s ich obsahom.

 

Kto je Správcom Vašich osobných údajov?

Správcom, tj. Subjektom rozhodujúcim o tom, ako budú Vaše osobné údaje využívané, je spoločnosť ANAVEK s.r.o. so sídlom Štefánikova 3348, Bardejov, PSČ 085 01, IČO: 31673767, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel C, vložka  (ďalej len "my").

Kontaktovať nás môžete:

poštou, na adresu: ANAVEK s.r.o., Štefánikova 3348, 085 01, Bardejov
e-mailom, na adresu: gdpr@anavek.sk

 

Za akým účelom a na akom základe využívame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané pri uzavretí zmluvy a počas jej trvania využívame na nasledujúce účely:

 1. realizácia účelov na základe Vášho súhlasu - (právny podklad: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, napr .:
 • používanie newsletterových služieb
 • poskytovanie informácií o produktoch a službách, a tiež o prebiehajúcich propagačných akciách
 • nami organizovaných udalostí alebo akcií, prostredníctvom napr. tradičnej pošty, e-mailu, newsletteru, telefonického kontaktu, SMS
 1. uzatvorenie a plnenie vzájomnej zmluvy - (právny podklad: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, napr .:

 • v rámci kúpy-predaja, vrátane transakcií v internetovom obchode
 • vybavovanie reklamácií
 • poskytnutia záruky
 • oceňovanie produktov
 • zabezpečenie riadnej kvality služieb
 • vybavovanie požiadaviek, ktoré nám sú adresované (napr. prostredníctvom kontaktného formulára)
 • vybavovanie Vašich požiadaviek a dotazov, ktoré nám sú adresované v súvislosti s realizáciou

 

 

 1. plnenie povinností nevyhnutných pre dodržanie zákonnej povinnosti správcu - (právny podklad: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, napr .:

 • odovzdanie údajov na žiadosť súdu, polície,

 • plnení našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov,

 1. realizácia našich tzv. oprávnených záujmov - (právny podklad: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie, napr .:

   

 • zabezpečenie obsluhy platobných služieb
 • vybavovanie požiadaviek a dotazov smerujúcich k nám v súvislosti s plnením zmluvy
 • vymáhanie pohľadávok: vedenie súdnych, arbitrážnych konaní a mediácie
 • uchovávania údajov pre archivačné účely (dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov)
 • odhaľovanie a prevencia zneužitia
 • overovanie platobnej morálky, vierohodnosti platieb

 

 

Je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné. Požadujeme od Vás, aby ste v súvislosti s každou transakciou poskytli údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy. Ak nám nebudú poskytnuté potrebné osobné údaje, bohužiaľ s Vami nebudeme môcť uzavrieť zmluvu a v dôsledku toho začať spoluprácu. Ak právne predpisy, napr. Z daňových dôvodov, budú od nás vyžadovať iné potrebné údaje, ich poskytnutie je nutné pre nadviazanie alebo udržanie s nami spolupráce. Poskytnutie osobných údajov na účely priameho marketingu je dobrovoľné - najmä to nepodmieňuje uzavretie a plnenie zmluvy.

 

Komu môžeme odovzdať Vaše údaje?

Spoločnosť môže sprístupniť Vaše osobné údaje:

1. našim zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí musia mať prístup k údajom, aby mohli plniť naše záväzky;

2. subjektom spracuvajúcim údaje naším menom, ktoré sa zúčastňujú realizácie našich činností:

 • našim agentom, reklamným agentúram a iným subjektom, ktoré sprostredkúvajú predaj našich služieb alebo organizujú marketingové kampane,
 • správcom našich telekomunikačných systémov alebo poskytovateľom telekomunikačných nástrojov,
 • subdodávateľom, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní našej vzájomnej zmluvy s Vami, napr. pri vybavovaní korešpondencie alebo v procese zákazníckeho servisu,
 • subjektom poskytujúcim nám poradenské, konzultačné, audítorské služby, právne, daňové, účtovné poradenstvo.

3. iným správcom údajov, ktorí spracovávajú údaje vlastným menom:

 • našim agentom, reklamným agentúram a subjektom spolupracujúcim pri organizácii marketingových kampaní alebo pri zákazníckom servise - na účely vyúčtovanie ich odmien,
 • subjektom prevádzkujúcim poštové alebo kuriérskou činnosť,
 • subjektom nakupujúcim pohľadávky - pokiaľ neuhradíte v termíne nami vystavenej faktúry,
 • subjektom prevádzkujúcim platobné činnosť (banky, platobné inštitúcie) - za účelom vykonania vrátenia pre Vás, v prospech alebo na zabezpečenie prevádzky služby Príkaz na úhradu,
 • subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri spracovaní účtovných, daňových, právnych záležitostí - v rozsahu, v akom sa stanú správcami údajov,

4.štátnym orgánom, napr. súdom, prokuratúre, daňovým úradom.

 

Dostanú sa Vaše údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)?

V súčasnej dobe neplánujeme odovzdávať Vaše údaje mimo EHP.

Ako dlho môžeme uchovávať Vaše údaje?

Získame Ak Vaše údaje na základe udeleného súhlasu, používame tieto osobné údaje po dobu jeho trvania alebo do momentu odvolania a odstúpenia od cieľov dosahovaných vďaka nemu.

U transakcií súvisiacich s realizáciou zmluvy po dobu realizácie transakcie a tiež po dobu, po ktorú je možné uplatniť nároky v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej v dôsledku transakcie, maximálne 3,5 roka odo dňa uskutočnenia týchto transakcií alebo do dátumu nadobudnutia právoplatnosti.

V súvislosti s realizáciou zákonov budú Vaše osobné údaje uchovávať po dobu stanovenú predpismi, napr. Daňovými.

Vaše osobné údaje budeme tiež uchovávať po dobu, počas ktorej môžeme čeliť právnym dôsledkom za neplnenie povinnosti, napr. Dostať finančnú pokutu od štátnych úradov.

 

Používame automatické rozhodovanie a profilovaní?

Na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše údaje na profilovanie. Nebude však dochádzať k automatickému rozhodovaní a nebude to mať na Vás žiadne právne účinky, ani podobným spôsobom neovplyvní Vašu situáciu.

Profilovanie osobných údajov spočíva v spracovaní Vašich údajov (tiež automatizovaným spôsobom) za účelom ich využitia na vyhodnotenie určitých informácií o Vás, najmä na analýzu alebo prognóze osobných preferencií a záujmov.

 

Aké sú Vaše práva?

1. Máte nasledujúce práva súvisiace so spracovaním Vašich údajov:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane práva na informácie o Vašich osobných údajoch a na získanie kópie osobných údajov,
 • právo na opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a tiež právo na doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov,
 • právo na prenesenie osobných údajov,
 • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, pokiaľ nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie našej vzájomnej zmluvy alebo je to povolené príslušným právnym predpisom, ktorý sa na nás vzťahuje, a ktorý tiež stanovuje vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo je to založené na Vašom výslovnom súhlase,
 • právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, tj. Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v prípade zistenia spracovaní Vašich osobných údajov v rozpore so zákonom,
 • právo kedykoľvek odvolať každý súhlas bez udania dôvodov a tiež bez vplyvu na spracovanie, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho zrušením,
 • právo namietať proti:
  • spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely (tj. námietku proti poskytovaní informácií o našich akciách, ponukách, produktoch vr. služieb, kampaní a udalostí, a tiež špeciálnych ponúk), vrátane tzv. profilovanie, avšak po tejto námietke už nebudeme môcť spracovávať Vaše údaje na marketingové účely,
  • spracovanie Vašich osobných údajov na účely vyplývajúce z tzv. oprávnených záujmov, ktoré realizujeme - z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou,
 • v prípade porušenia zabezpečenie Vašich osobných údajov, ktoré bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody sme povinní Vám taký prípad porušenia oznámiť, iba ak by bola splnená niektorá z podmienok uvedených v čl. 34 ods. 3 nariadenia.
 1. Svoje práva, o ktorých sa hovorí v bode 1, môžete kedykoľvek uplatniť na základe príslušnej žiadosti s uvedením kontaktných údajov.

 2. Máme povinnosť informovať Vás o opatreniach prijatých v súvislosti so žiadosťami uvedenými v bode 1 bez zbytočného odkladu, avšak v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade potreby môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitej povahy žiadosti alebo počtu žiadostí. V lehote jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti Vás však musíme informovať o predĺžení lehoty a uviesť dôvody predĺženia.

 3. Ak v súvislosti s Vašimi žiadosťami uvedenými v bode 1 nepodnikneme žiadne kroky, budeme Vás bezodkladne - najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti - informovať o dôvodoch nečinnosti a tiež o možnosti podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov a využitia prostriedkov právnej ochrany pred súdom .

 4. Ak budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás v súvislosti s Vašou žiadosťou požiadať o poskytnutie ďalších informácií, potrebných na jej overenie.

 5. Informácie, o ktorých sa hovorí v bodoch 4-6 vyššie, Vám poskytneme písomne, podľa našej voľby:

  doporučeným listom na Vami uvedenú poštovú adresu alebo
  elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu, s výnimkou prípadov, keď:
  nám Vašu žiadosť odovzdáte elektronicky a nebudete požadovať poskytnutie informácií inou formou - potom Vám odovzdáme informácie na Vami uvedenú e-mailovú adresu;
  požiadate o poskytnutie informácií ústne a Vaša totožnosť bude nami overená inými spôsobmi - potom Vám poskytneme informácie ústne.

 6. Všetka komunikácia a nami vykonávané úkony v súvislosti s Vašimi žiadosťami uvedenými v bode 1 vyššie, sú oslobodené od poplatkov. Ak však budú Vaše požiadavky evidentne neodôvodnené alebo neprimerané, napr. Kvôli stálej povahe, budeme môcť:

  vybrať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácie, komunikáciu alebo prevedenie požadovaných činností,
  alebo odmietnuť konať v súvislosti so žiadosťou.

 7. Každého príjemcu, ktorému sme poskytli Vaše osobné údaje, budeme informovať o požiadavke na opravu, doplnenie, odstránenie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ktoré sme urobili na základe žiadosti, ktorá nám bola podaná. Tieto informácie nebudeme musieť odovzdávať iba vtedy, kedy to nebude možné (napr. Likvidácia spoločnosti), alebo to bude vyžadovať neprimerane veľké úsilie (údaje boli zverejnené pred mnohými rokmi a tiež napriek pokusom sa nepodarilo nadviazať kontakt s príjemcom).

 8. Na Vašu žiadosť Vás budeme informovať o príjemcoch, ktorým sme odovzdali informácie o oprave, odstránenie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, a tiež o príjemcoch, ktoré sa nám nepodarilo informovať.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.