CSR - Společenská odpovědnost firem

CSR – Spoločenská zodpovednosť firiem

Corporate Social Responsibility

Našu zodpovednosť vnímame predovšetkým ako spôsob riadenia, ktorý podporuje budovanie prestíže poľskej ekonomiky vo svete. Výsledkom zodpovedného riadenia sú naše aktivity, rozhodnutia a priority v obchodnej a sociálnej oblasti.

Riadime sa misiou firmy, ktorá si zakladá na dôslednom budovaní globálnej spoločnosti s cieľom zlepšenia životnej úrovne obyvateľov. Našim zákazníkom dodávame výrobky najvyššej kvality, vytvárame pracovné miesta nielen na výrobných linkách, ale aj na vysoko špecializovaných pozíciách (konštruktér, technológ, manažér atď.), A tiež prijímame niekoľko záväzkov spoločenského významu s ohľadom na rozvoj regiónu a krajiny. Na týchto pilieroch staviame svoju zodpovednosť.

 

Zoznam hodnôt

Okrem poslania našej spoločnosti sa riadime aj hodnotami, ktoré definujú náš postoj k zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom. Tieto hodnoty určujú náš prístup k práci, k okoliu, k medziľudským vzťahom. Hodnoty FAKRO - to sú: rozvoj, kvalita, inovatívnosť, otvorenosť a nadšenie. Týchto hodnôt si vážime a propagujeme ich medzi našími zamestnancami. Práve oni určujú charakter našej zodpovednosti.

 

Ako chápeme hodnoty?

  • Rozvoj - to je rýchlosť a pokrok.
  • Kvalita - to sú najvyššie štandardy a najlepšie riešenia
  • Inovatívnosť - to sú nové nápady a inovatívne technológie
  • Otvorenosť - to je zvedavosť, vynaliezavosť a flexibilita
  • Nadšenie - to je odvaha, vášeň a chuť postaviť sa výzvam

 

Ľudia FAKRO

Chceme budovať FAKRO ako zodpovednú firmu, preto poskytujeme našim zamestnancom priestor k tvorbe a implementácii inovatívnych riešení. Chceme, aby s nami pracovali ľudia, ktorí sú kompetentní, odhodlaní, schopní presvedčiť a inšpirovať ostatných. Vďaka špeciálnemu 'Programu predkladania nápadov' sme vždy v predstihu, rýchlo sa vyvíjame a odlišujeme sa od konkurencie.

 

Naše veľká zodpovednosť

Najviditeľnejším vplyvom FAKRO na spoločnosť a jej situácie sú také faktory, ako: transfer moderných technológií, investície do infraštruktúry, investície do výskumu a vývoja, propagácia zdravého životného štýlu a šírenie náležitých obchodných praktík. FAKRO tiež vytvára a udržuje nové pracovné miesta, stará sa o profesijný rast svojich zamestnancov, vytvára podmienky pre efektívnu prácu a odpočinok. Okrem zabezpečenia prostriedkov k životu ponúka FAKRO svojim zamestnancom pocit bezpečia a stability, poskytuje pocit rozvoja, kontaktu s ľuďmi a pohodlie pri práci.