Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Čo sú cookies?

„Cookie” je informácia zaslaná prostredníctvom internetového servera a uložená v prehliadači, takže je možné načítať ju v budúcnosti znova. Je to veľmi užitočné, keď chcete, aby si prehliadač pamätal konkrétne informácie.


Cookies používajú takmer všetky internetové stránky na rôzne účely:

 - analýza správania návštevníkov daných stránok,

 - personalizácia stránok a uloženie preferencií návštevníkov,

 - riadenie nákupných košíkov v internetových obchodoch,

 - sledovanie správania ľudí na internetových stránkach a prezentácia behaviorálnych reklám.Permanentné súbory cookie - Google Analytics – používame ich na zistenie, ako sa stránky používajú, aby sa zlepšila navigácia na stránke. Údaje užívateľov sú zhromažďované anonymne. Tieto súbory sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako užívatelia používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zostavenie správy a pomáhajú nám zlepšiť prehľadnosť stránky. Cookies ukladajú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov na stránke, odkiaľ sú návštevníci presmerovaní na stránku, ktoré stránky navštívili.

Cookie spojené s danou reláciou - používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača na zlepšenie funkčnosti webu. Cookie pamätajúce si prihlasovacie mená a výrobky v košíku. Sú absolútne nevyhnutné pre riadne fungovanie stránky a neodporúčame ich blokovanie.

 

  

Naša stránka požíva dva typy cookies:

Permanentné súbory cookie - Google Analytics – používajú sa na zistenie, ako sa stránky používajú, aby sa zlepšila navigácia na stránke. Údaje užívateľov sú zhromažďované anonymne. Tieto súbory sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako užívatelia používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zostavenie správy a pomáhajú nám zlepšiť prehľadnosť stránky. Cookies ukladajú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov na stránke, odkiaľ sú návštevníci presmerovaní na stránku, ktoré stránky navštívili.

Cookie spojené s danou reláciou - používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača na zlepšenie funkčnosti webu. Cookie pamätajúce si prihlasovacie mená a výrobky v košíku. Sú absolútne nevyhnutné pre riadne fungovanie stránky a neodporúčame ich blokovanie.


Odstraňovanie cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje nastavovať cookies alebo ich vymazať cez prístup v nastaveniach prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane toho, ako nastaviť a vymazať cookies, navštívte www.allaboutcookies.org.

 

Zodpovednosť

Internetové stránky firmy FAKRO sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Všetky reklamné materiály a prehlásenia v nich obsiahnuté sú platné iba na území Slovenskej republiky.

Reklamné materiály umiestnené na internetovej stránke firmy FAKRO nie sú ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka, sú iba prezentáciou a reklamou výrobkov ponúkaných firmou FAKRO.

Firma FAKRO priebežne aktualizuje informácie uvedené na internetových stránkach, nenesie však žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť a komplexnosť informácií na nich umiestnených. Zároveň si FAKRO vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny na internetových stránkach po častiach alebo naraz, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Riziko spojené s používaním a využívaním informícií uvedených na internetových stránkach nesie sám užívateľ. FAKRO nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté používaním internetových stránok FAKRO.

Firma FAKRO nenesie zodpovednosť za nesprávne využívanie informácií umiestnených na svojich internetových stránkach, najmä založenie technických riešení Vašich projektov na dokumentoch a grafických nákresoch umiestnených na týchto stránkach. Dokumenty a grafické nákresy umiestnené na internetových stránkach sú iba náhľady a navrhovanými príkladmi riešenia.

Firma FAKRO nenesie zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, ktorých odkazy umiestňuje pre pohodlie a kvôli informovaniu zákazníka na svojich internetových stránkach. Zákazník po kliknutí na tento odkaz opúšťa internetové stránky FAKRO.

Firma FAKRO nenesie zodpovednosť za majetkové a nemajetkové škody, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo získavania informácií na internetových stránkach, ktorých odkazy boli umiestnené na internetových stránkach FAKRO.

Firma FAKRO prehlasuje, že vo chvíli, keď umiestňovala odkazy na iné internetové stránky, tieto stránky neobsahovali informácie, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom.

V prípade umiestnenia odkazu na internetové stránky FAKRO na iných internetových stránkach bez predchádzajúcej dohody firma FAKRO nenesie zodpovednosť za majetkové a nemajetkové škody spojené s týmito odkazmi.

 

 

Využívanie materiálov

Všetky názvy, logá, obrazové, slovno-grafické a iné slovne-odlišujúce označenia umiestnené na internetových stránkach sú chránené autorským právom a ďalšími predpismi pre ochranu duševného vlastníctva. Firma FAKRO má výlučné právo na využívanie týchto znakov a označenia na území, na ktorom sa predávajú výrobky FAKRO. Niektoré internetové stránky FAKRO obsahujú aj materiály, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv subjektov, ktoré ich poskytli za účelom umiestnenia na internetových stránkach.

Všetky práva k internetovým stránkam FAKRO spolu so všetkými grafickými prvkami, grafickou úpravou stránok a taktiež práva na akýkoľvek prvok stránky sú vyhradené. Je zakázané kopírovať projekty a grafické úpravy internetových stránok FAKRO.

Publikácia (celková alebo čiastočná) dokumentov alebo grafických úprav umiestnených na internetových stránkach FAKRO je možná iba po schválení a overení firmou FAKRO.

Je povolené načítanie, premietanie, kopírovanie a predávanie iným osobám – v rozsahu povoleného vlastného využitia pod podmienkou, že nedôjde k ich modifikácii.

Všetky prvky týchto internetových stránok sú chránené zákonom a dôsledkom porušenia týchto práv bude súdne konanie zahájené firmou FAKRO voči fyzickým či právnickým osobám, ktoré tieto práva porušujú.

 

Osobné údaje

Počas návštevy internetových stránok firmy FAKRO môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov. Tieto informácie poskytujete úplne dobrovoľne. V prípade, že ich neposkytnete, spôsobí to pozastavenie prevádzanej činnosti, pre ktorú sú tieto informácie nevyhnutné.

Poskytnuté informácie sú firmou FAKRO považované za dôverné a nebudú sprístupnené tretím osobám. Tieto údaje budú použité výlučne pre potreby technickej správy internetových stránok, obsluhy zákazníkov, uskutočňovania ankiet týkajúcich sa výrobkov, taktiež na marketingové účely v pre ne nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje sú inštitúciám a štátnym orgánom predávané iba v prípadoch, ktoré sú vymedzené právnymi predpismi.

Okrem identifikačných osobných údajov spracovávaných v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nepovažujeme za dôverné a podliehajúce právnej ochrane žiadne iné informácie zaslané prostredníctvom internetu. Ak nám pošlete akékoľvek údaje alebo materiály, súhlasíte s tým, že ich firma FAKRO využije na ľubovoľné účely vrátane reprodukcie, prenosu, uverejnenia, rádiového prenosu a rozoslania.