Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Politika ochrany súkromia a osobných údajov upravuje a informuje, aké osobné údaje zbierame, na aké účely, akým spôsobom ich využívame, kto sme a aké máte práva. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie, o ktorých hovorí článok 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“, ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Nižšie uvedené informácie sú veľmi dôležité, preto sa s nimi dôkladne oboznámte.

 

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Správcom, tzn. subjektom, ktorý rozhoduje o tom, akým spôsobom sa vaše osobné údaje využívajú, je spoločnosť „FAKRO sp. z o.o.“, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom pre Kraków-Śródmieście v Krakove, 12. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000110248, DIČ PL: 7341001487, IČO PL (pol. REGON): 490008737, so základným imaním: 306 318 500,00 PLN (ďalej len „My”)

Môžete nás kontaktovať:

 • listom, korešpondenčná adresa: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko,
 • emailom, emailová adresa: fakro@fakro.pl.

 

Inšpektor osobných údajov

Vyznačili sme Inšpektora ochrany osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť s každou otázkou alebo žiadosťou, ktoré sa týkajú všetkých záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov. Môžete to urobiť:

 • listom, korešpondenčná adresa: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Poľsko

 • emailom, emailová adresa: iod@fakro.pl

Podrobné informácie o spôsobe používania a zabezpečenia vašich údajov, informácie o vašich právach a o spôsoboch ich uplatnenia, sú zverejnené na webovej stránke www.fakro.pl

 

Na aké účely a na akom základe používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, získané pri uzatvorení dohody a počas jej trvania, používame na nasledovné účely:

 1. na realizáciu cieľov na základe vášho súhlasu - (právny základ: článok 6 ods. 1 a) GDPR, napr.:

  • používanie služieb typu newsletter,

  • zasielanie informácií o výrobkoch a službách, ako aj o aktuálnych akciách,

  • podujatiach alebo akciách, ktoré organizujeme, prostredníctvom: tradičnej pošty, emailu, newsletteru, telefonického kontaktu, sms správy,

 2. uzatvorenie a realizácia vzájomnej dohody - (právny základ: článok 6 ods. 1 b) GDPR napr.:

  • v rámci nákupu - predaja, vrátane transakcií realizovaných v internetovom obchode,

  • obsluha reklamácií,

  • poskytnutie záruky,

  • ocenenie výrobkov,

  • zaručenie správnej kvality služieb,

  • reagovanie na zasielané prosby (napr. prostredníctvom kontaktného formulára),

  • obsluha vašich prosieb a otázok, ktoré nám v súvislosti s realizáciou posielate,

 3. realizácia povinností, ktoré sú nevyhnutné na splnenie právom vyžadovaných povinností správcu – (právny základ: článok 6 ods. 1 c) GDPR napr.:

  • odovzdanie údajov na základe príkazu súdu, polície,

 4. realizácia našich, tzn. oprávnených a opodstatnených záujmov – (právny základ: článok 6 ods. 1 f) GDPR napr.

  • zabezpečenie obsluhy platobných služieb,

  • obsluha prichádzajúcich prosieb a otázok v súvislosti s dohodou,

  • vymáhanie pohľadávok: účasť na súdnych konaniach, arbitrážach a mediáciách,

  • uchovávanie údajov na archívne účely (splnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy),

  • odhaľovanie podvodov a predchádzanie im,

  • overovanie solventnosti.

 

Je uvedenie osobných údajov nevyhnutné?

Uvedenie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Vyžadujeme, aby ste uviedli údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie a realizáciu dohody, v súvislosti s každou transakciou. Ak nám neposkytnete nevyhnutné osobné údaje, žiaľ, nebudeme môcť s vami uzatvoriť dohodu, a tým pádom ani začať spolupracovať. Ak podľa platnej legislatívy, napr. vzhľadom na daňové požiadavky, budeme od vás požadovať iné nevyhnutné údaje, ich uvedenie je nevyhnutné na nadviazanie a udržanie našej vzájomnej spolupráce. Uvedenie osobných údajov na účely priameho marketingu je dobrovoľné – predovšetkým to nie je podmienka na uzatvorenie a realizáciu dohody.

 

Komu môžeme odovzdať vaše údaje?

Spoločnosť môže sprístupniť vaše osobné údaje:

 1. našim zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí musia mať prístup k údajom, aby sme mohli splniť naše záväzky;

 2. subjektom, ktoré spracúvajú údaje v našom mene, ktoré sa podieľajú na vykonávaní našich činností:

  1. našim agentom, reklamným agentúram a iným subjektom, ktoré sa podieľajú na predaji našich služieb, alebo na organizácii marketingových akcií,

  2. subjektom, ktoré obsluhujú naše IT systémy, alebo ktoré nám sprístupňujú IT nástroje a služby,

  3. subdodávateľom, ktorí nám pomáhajú pri realizácii našej vzájomnej dohody, napr. pri obsluhe korešpondencie či pri procese obsluhy zákazníkov,

  4. subjektom, ktoré nám poskytujú poradenské služby, konzultačné služby, právnu pomoc, daňové a účtovné služby.

 3. iným správcom údajov, ktorí spracúvajú údaje vo vlastnom mene:

  1. našim agentom, reklamným agentúram a subjektom, ktoré sa podieľajú na organizácii marketingových akcií alebo na obsluhe zákazníkov – na účely vzájomného zúčtovania,

  2. subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby,

  3. subjektom, ktoré nadobúdajú pohľadávky – v prípade, ak nezaplatíte v stanovenom čase faktúry, ktoré vám vystavíme,

  4. subjektom, ktoré obsluhujú platby (banky, platobné inštitúcie) – na účely realizácie vrátení, na zabezpečenie fungovania služby Úhrada,

  5. subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri obsluhe účtovných, daňových, právnych záležitostí – v rozsahu, v ako sa stanú správcami údajov.

 4. štátnym orgánom, napr. súdom, prokuratúre, daňovým inštitúciám

 

Dostanú sa vaše osobné údaje mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)?

V súčasnosti neplánujeme odovzdať vaše údaje mimo EHP.

 

Ako dlho môžeme uchovávať vaše údaje?

V prípade, ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, tieto osobné údaje používame až dovtedy, kým svoj súhlas nezrušíte, alebo kým nepominú ciele, na ktoré boli údaje zbierané.

V prípade transakcií súvisiacich s realizáciou dohody počas trvania realizácie dohody, ako aj počas premlčacej lehoty, počas ktorej je možné vymáhať pohľadávky a nároky v súvislosti s realizáciou dohody, uzatvorenej na základe transakcie, avšak maximálne 3,5 roku od dňa vykonania týchto transakcií alebo do času nadobudnutia účinnosti.

V súvislosti so splnením platných predpisov, vaše osobné údaje budú uchovávané počas lehoty stanovenej právom, napr. daňových predpisov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia, v ktorom môžeme čeliť právnym následkom vzhľadom na nevykonanie povinností, napr. prípadné pokuty od štátnych orgánov.

 

Na čom je založené automatické prijímanie rozhodnutí?

Na základe vášho súhlasu môžeme používať vaše osobné údaje na profilovanie. Avšak prijímanie rozhodnutí nebude vykonávané automatickým spôsobom a nebude mať voči vám žiadne právne následky alebo nebude podobným spôsobom podstatne ovplyvňovať vašu situáciu.

Profilovanie osobných údajov je založené na spracúvaní vašich údajov (aj automatizovaným spôsobom), ich používaním na hodnotenie niektorých informácií o vás, predovšetkým na analyzovanie a predpovedanie osobných preferencií alebo záujmov.

 

Aké máte práva?

 1. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátane práva na informácie o svojich osobných údajov, ako aj právo získať kópiu svojich osobných údajov,

  • právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, a právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné,

  • právo na vymazanie, odstránenie osobných údajov,

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  • právo na prenesenie osobných údajov,

  • právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu vo veciach ochrany osobných údajov, tzn. v Poľsku: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poľsko) v prípade, ak sa potvrdí, že vaše osobné údaje boli spracúvané nelegálne,

  • právo zrušiť v každej chvíli súhlas, bez uvedenia príčiny, ako aj bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením,

  • právo na podanie námietky voči:

   1. spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely, vrátane tzv. profilovania (tzn. námietky voči tomu, aby sme vám odovzdávali informácie o našich akciách, ponukách, výrobkoch a službách, podujatiach a udalostiach, vrátane špeciálnych ponúk), pričom po podaní takej námietky už nebudeme môcť spracúvať vaše osobné údaje na marketingové účely;

   2. spracúvanie vašich osobných údajov na účely vyplývajúce z oprávnených a opodstatnených záujmov, ktoré realizujeme – z príčin, ktoré súvisia s vašom zvláštnou situáciou.

 2. Svoje práva, uvedené v bode 1, môžete uplatniť v každej chvíli, podaním príslušnej žiadosti.

 3. Žiadosti, opísané v bode 1, môžete poslať nášmu Inšpektorovi ochrany osobných údajov, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných informácií.

 4. Sme povinní poskytnúť vám informácie o činnostiach, ktoré sme v súvislosti so žiadosťou vykonali, o ktorých hovorí bod 1, a to bez nepotrebného meškania, v každom prípade v lehote jedného mesiaca od prijatia takej žiadosti. Ak je to potrebné, vyššie uvedená lehota môže byť predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to vzhľadom na skomplikovaný charakter požiadavky alebo vzhľadom na počet požiadaviek. Avšak v priebehu jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti vás musíme informovať o predĺžení lehoty vrátane uvedenia príčiny tohto predĺženia.

 5. Ak v súvislosti s vašou žiadosťou, o ktorej hovorí bod 1, nič nevykonáme, bezodkladne, najneskôr v priebehu jedného mesiaca od prijatia žiadosti, vás budeme informovať o dôvodoch nevykonania žiadnej činnosti, ako aj o možnosti, ktorú máte, podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, ako aj o možnosti využiť prostriedky právnej ochrany pred súdom.

 6. Ak budeme mať opodstatnené pochybnosti týkajúce sa vašej identity, v súvislosti s podaním žiadosti, môžeme vás požiadať o uvedenie dodatočných informácií, ktoré sú nevyhnutné na jej potvrdenie.

 7. Poskytneme vám informácie, o ktorých hovorí bod 4 až 6 vyššie, písomne, podľa nášho uváženia:

  • doporučeným listom, na vami uvedené korešpondenčnú adresu alebo

  • elektronickou cestou, na vami uvedenú emailovú adresu, okrem prípadov keď:

   1. vašu žiadosť nám pošlete elektronickou cestou a nepožiadate o poskytnutie informácií inou formou – v takom prípade vám informácie pošleme na vami uvedenú emailovú adresu;

   2. požiadate o ústne poskytnutie informácií, a vašu identitu potvrdíme inými spôsobmi – v takom prípade vám informácie poskytneme ústne.

 8. Všetka komunikácia a činnosti, ktoré vykonávame v súvislosti s vašimi žiadosťami, o ktorých hovorí bod 1 vyššie, sú bezplatné. Avšak ak vaše žiadosti budú zreteľne neopodstatnené alebo prehnané, napr. vzhľadom na ich neustály charakter, budeme môcť:

  • požiadať o zaplatenie poplatku, ktorý zohľadní adekvátne administratívne náklady na poskytnutie informácií, na komunikáciu alebo na prijatie požadovaných činností alebo

  • odmietnuť niečo v súvislosti s vašou žiadosťou vykonať.

 9. Každého príjemcu, ktorému zverejníme vaše osobné údaje, budeme informovať o žiadosti opraviť alebo doplniť alebo odstrániť alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme urobili na základe vašej žiadosti. Nebudeme musieť odovzdať také informácie iba v prípade, ak sa ukáže, že to nie je možné (napr. daná Spoločnosť už neexistuje) alebo to bude vyžadovať nepomerne veľkú námahu (údaje zverejnené pred mnohými rokmi alebo napriek snahe sa nepodarilo kontaktovať daného príjemcu).

 10. Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o príjemcoch, ktorým sme poskytli informácie o opravení alebo odstránení alebo obmedzení spracúvania vašich osobných údajov, a tiež o príjemcoch, ktorých sa nám nepodarilo kontaktovať.